هوای کابل

(( معلومات علمی, حکایات, لطیفه ها و اشعار ))

 

 

 

 

 بمنظور آشنایی جوانان به تاریخ وطن ما افغانستان وقایع کشور را از بدو تأسیس دولت افغانستان از زمان احمد شاه بابا تا ایجاد دولت حامد کرزی .

 

 

15/7/1747

احمــد شاه درا نی برا ی اولین بار د ر نامه ای خویشتن را پا د شاه خوا ند و کشور جد ید ی بنا م افغا نستا ن تاسیس شد

اکتــو بــر 1747

پیر سید صــا بر شاه کابلی د ر زیارت شیر سرخ قند ها ر د ستار بر سر احمد شاه درانی گذ اشت او را به حیث پاد شاه قانونی اعلان کــرد

جنوری 1748

نیرو های افغا ن به رهبری احمد شاه د رانی شهــر لاهور را از حاکم مغولی آن تصرف کرد ند

مارچ 1748

قوای احمد شاه د رانی د ر نزد یکی های ما نیپور پنجاب به شکست مواجه و بطرف شهر قند هار عقب نشینی کـــرد ند 

21/10/1751

احمــد شاه د رانی بــرای انجام سومین حمله بر هنــد به شهر پیشاور رسید 

6/3/1752

جنگ میان سپاه افغان و قوای میر منو د ر اطراف شهر لاهور رخ د اد ه و نیرو ها ی افغان به پیروزی دست یــافتند 

10/3/1752

نیرو ها ی افغا نی شهـــر لاهــور را تصــرف کـــرد ند

15/12/1756

احمد شا ه د رانی بــرای چهارمین بار با قــوای عظیم اش بسوی شهر لاهور د ر حــرکت شد ند 

22/1/1757

نیرو های احمـــد شاه د رانی د ر اطراف شهـــر د هلی موضع گـــرفتند 

28/1/1757

احمـــد شاه د رانی و نیرو ها یش به شهر دهلی د اخل شد ند و عالمگیر د وم امپراتور مغول از آنها استقــبال نمـــود 

1/2/1757

احمد شاه د رانی فرمان صادر کرده و د ر آن خواستار تامین امنیت وحفظ جا ن ومال اهالی د هـلی شـــــد 

1/2/1757

نیرو های ا حمد شاه مقاومت مـــرد م مرهته را د رهم شکستند

2/2/1757

نیرو ها ی احمــد شاه د رانی شهــر فرید آبا د مرکز قوای مر هته را به آتش کشید ند 

اکتوبر 1759

احمـــد شاه د رانی و نیروها یش بــرای پنجمین بار قصــد حمله به هنــد را نمود ند

25/10/2004

احمد شاه د رانی و نیرو هایش د ریای سنــد را عبــور کرد ه وارد پنجاب شد ند

5/3/1960

قلــعه نظامی جت ها د ر علیگره بد ست قــوای احمــد شاه د رانی سقوط کــرد

14/1/1761

قوای مرهته د ر پانی پت شکست فاحش خورد ه و شهر بد ست نیروهای احـــمد شاه با با سقوط نمــــــود 

15/1/1761

احمــد شاه د رانی د ر حالیکه الماس کـــوه نور را بر سر داشت وارد شهر پانی پت هنــد شد 

12/12/1762

احمـــد شاه د رانــی بعــد از فتح امـر تسر و عقـــد معا هده با آنهـــا روانه افغا نستان شـــد

اکتــوبـــر 1764

احمـــد شاه د رانی بـــرای هفتمین بــار افغانستان را به قصـــد لاهـــور و هنــد ترک نمــود 

21/12/1766

نیـــرو هـــای افغانی شهـــر فیصل آباد را تصـــرف نمود ند 

26/5/1767

نیرو های افغان به سر پرستی سرد ار جهــا ن خان مقاومت سک ها و متحــــد ین انــها را د ر نــقاط مختلف پنجاب د رهم شکسته و د رین منا طق حــــاکم شد نـــد 

9/6/1772

احمـــد شاه با با شهـــر مشهد ایران را د و باره تصرف و به قنـــد هار باز گشت 

23/10/1775

احمـــد شاه د رانی د ر د ر شهر قند هار وفا ت نمـــود ه و پســـرش تیمور شاه به سلطنت رسیــد

1775

پا یتخت افـغــــا نستا ن از شهـــر قند هار به کــابل انتقال یافت 

19/5/1793

تیمــورشاه د رانی پاد شاه افغـــانستان د ر بالا حصــار کابل وفـــات یافت 

23/5/1793

شاه زمــــان بـــه حیث پا د شاه افغانستان انتخاب شــــد 

25/7/1801

شاه محمــود شاه زمان را دستگیر و او را کور نمود ه خود بر چوکی سلطنت تکیه زد 

4/6/1803

د ر گیری شــد یــدی میا ن اهالی سنی مذ هب و شیعه مذ هب در شهر کا بل بــو قوع پیوست 

13/7/1803

شاه شجاع به کابل رسید و خود را پاد شاه مشروع افغانستا ن ا علا ن نمود 

17/6/1809

معاهد ه سه فقره ئی د وستی بین شاه شجاع و مونت استورات الفنستن نما یند ه وقت بریتانیا د ر پیشاور به امضا رسیـــد

3/2/1810

شاه شجاع ا ز افغانستان فـــرار کرده و خود را تسلیم رنجیت سنگ حکمران وقت پنجاب نمود

اکتوبر 1826

امیر د وست محمـــد خــا ن شهـــر کابل را تصرف نمـــود

4/9/1828

شاه محمـــود پاد شاه افغانستان وفات نمــــود 

1835

امیر د وست محمـــد خــان ا علا ن پاد شاهی و خود را امیر المو منین خـــواند

20/9/1838

الـــکساند ر بر نس به حیث نمایند ه گورنر جنـــرال بریتانیائی مستقر د ر هنـــد به کا بل آمـــد

26/6/1838

مــعاهد ه هفد ه مــا د ه ای مابین نمایند ه حکومت بریتانیا وشاه شجاع و رنجیت سهنگ د ر لاهور به امضا ر سید

24/7/1883

نیرو های ایرانی شهـــر هـــرات را محـــاصره ولی افغانان قهر مانانه از شهر دفاع نمودند 

8/9/1883

محـــاصره شهـــر هـــرات به پایان رسید و شهر تسلیم نشد

1/10/1838

جنرال لارد اکلند انگلیسی د ر سمله فــرمان جنگ در برابر افغانستان را صاد ر نمود

جولای 1839 م

امــیر د وست محمــد خان با قــوایش بطــرف بـامیــان عقب نشینی کـــرد 

28/4/139

شاه شجاع برای بار د وم خود را پاد شاه اعلان نموده و د ر قنــد هار به تخت سلطنت نشست

6/8/1839

شاه شجاع با قوای انگلیس وارد شهـــر کابل شـــد 

15/101840

عساکر انگلیسی قریجات سمت شمال کابل را طعمــه ا تش کـــرد ند 

5/11/1840

امیر دوست محمـــد تسلیم انگلیسها شـــد

30/10/1841

مجاهد ین افغان با یک حمله غافلگیرانه به قشون انگلیس د ر بالا حصار کابل شبخون زد ند، که بنام جنگ اول افغان وانگلیس ثبت تاریخ گردیده است

23/12/1841

جلسه ای بین رهبران افغان و انگلیس د ر کابل د ایر شد و طی آن ویلیام مکناتن سفیر وقت بریتانیا د ر کابل توسط وزیر محمــد اکبر خان به هلاکت رسید 

1/1/1842

معاهد ه هجده ماد ه ا ی میان رهبران افغان و انگلیس به امضا ر سید 

6/1/1842

قــوای تجاوزگر انگلیس آما ده ترک کابل شد

13/1/1842

قوای انگلیس به هنگام خروج از کابل مورد هجوم مجاهد ین افغان قرار گرفته و به جز از یکتن انها بنام د اکتر براید ن متباقی همه کشته شد ند

5/4/1842

شاه شجاع توسط یکی از رهبران مجاهد ین افغان د ر منطقه سیاه سنگ کابل به قتل رسید 

30/3/1855

قـــرار د اد د وستی میان افغانستان و انگلیس د ر سه مـــا ده د ر شهر پشاور به امضا ر سیـــد 

27/5/1863

شهــر هــرات بعـــد از ماه ها محا صره بد ست قوای دوست محمد خان سقوط کــرد و مقبره هـــری تو سط قوای ا ین شخص ویران گـــر د ید 

9/6/1863

امیـــر د وست محمـــد د ر هـــرات وفا ت یافت 

12/6/1863

امیر شیرعلــی خان زمـــام قـــد رت را بد ست گـــر فت

1866

محمـــد افضل خا ن پا د شاه افغانستان شـــد 

7/10/1867

امیر محمـــد افضل خان د ر کا بل وفات یافت

1868

محمـــد اعظم خـــا ن به پاد شاهـــی رسیـــد 

7/9/1868

قوای شیر علی خان د ر نواحی شش گاو کابل بر نیرو های محمد اعظم خان پیروز شد ه و شیر علی خان با ر د وم به پاد شاهی افغانستا ن رسید

21/11/1878

نیرو های بریتانیه ای از سه استقامت بالای افغانستان حمله کرده و جنگ د وم افغان و انگلیس آغاز شــــد 

8/1/1879

قوای انگلیس به قوماندانی جنرال استورات شهر قند هار را تصرف کــر د ند

21/2/1879

امیــر شیر علی د ر مزار شریف وفا ت یافت ـ

مارچ 1879

محمـــد یعغوب خــا ن از محبس رها و در کابل به پاد شاهی ر سید

26/5/1879

معا هـــد ه ننگین گند مک بین یعغوب خان و لوئیس کیوناری انگلیسی به امضا ر سید

30/5/1879

معاهد ه گند مک از طرف وایسرای بر یتانوی تصد یق شد

3/9/1879

اهالی شهر کابل علیه انگلیسها قیام کرد ه و کیو ناری سفیر وقت انگلیس را به قتل رسا ند ند 

12/10/1879

امیر محمد یعغوب استعفایش را به نما یند ه انگلیس پیشنها د کرد 

17/10/1879

انفجار قوی د ر داخل بالا حصار کابل رخ داد و شمار زیادی از قشون بریتانوی کشته شد ند 

1/12/1879

امیر یعغوب خان ا ز سلطنت خلع و توسط انگلیسها به هند فرستا ده شد 

2/12/1879

فتوای جهاد علیه قوای انگلیس صـــاد ر گـــر د ید 

 

21/7/1880

عبد الر حمن خان د ر شهر چاریکار اعلان پاد شاهی کـــر د

22/7/1880

مراسم پاد شاهی عبد الرحمن خان د ر کابل د ایـــر شد 

27/7/1880

جنگ میوند به رهبری محمد ایوب خان با لشکر انگلیس به رهبری جنرال باروز شروع شد و درین جنگ نیرو های مرد می افغان انگلیس ها را شکست فاحش د اد ند 

22/8/1880

پس از شکست قوای انگلیس حضور نیروهای شان د ر افغانستان خاتمه یافت

اپریل 1885

جنگ شد ید میان سربازان افغان و قوای روس در پنجد ه د رگرفت و آ ن ناحیه از تصرف افغانها خارج شـــد 

12/11/1893

معاهد ه ای میان امیر عبد الحمن خان و د یورند د ر کابل به امضا رسید که به معاهده دیورند مشهور است

جون 1895

قوای امیر عبد الرحمن خان به قیاد ت سپه سالار غلام حید ر خان به مناطق کافرستان( بامیان و نورستان) فعلی حمله کردند 

16/1/1896

امیر عبدالرحمن خان بخاطر فتح کــافر ستان روز جشن شاد ی بــر پا کـــرد

1/10/1901

امیـــر عبد الرحمن خان د ر باغ با لا کـــا بل وفـــات یافت 

3/10/1901

حبیب الله پســر ارشــد عبــد الرحمن خان پا د شاه افغا نستان شـــد 

21/3/1905

قرارد ادی میان افغا نستا ن و دولت بریتانیا کــه بنام معاهــده خــال شهرت یافت د رکابل امضا شـــد 

11/1/1906

اولـــین شماره جــریده سراج الا خبار منتشــر شــد 

7/8/1914

د ولت بریتانیا نامه ای به پاد شاه افغانستان فرستاد و از او خواست تا در جنگ متحــد ین یعنی جنگ اول جهانی سیاست بیطرفی اش را حفظ نما یـــد

21/10/1914

اعلامیه بیطــرفی افغانستان د ر جنگ دوم جهانی صاد ر گـــرد ید

22/8/1915

هیات آلمان ــ ترکی بخاطر کشاند ن افغانستان به جنگ جها نی وارد هـــرات شد ند

7/9/1915

هیات نظامــی آلمان هــرات را به قصد کا بل ترک کرد ند 

24/1/1916

امیر حبیب الله پادشاه افغانستان پیمان بیطرفی کشور را د ر جنگ د وم جهانی امضا کــرد 

8/7/1918

حکومت بریتانیه به امیر حبیب الله اطلاع د اد که مبلغ د ه ملیون کالد ار به رسم پا د اش که شاه اعلام بیطرفی د ر جنگ کرد ه بود پرد اخت مینماید 

2/2/1919

امیر حبیب الله طی نامه ای ا زنائب السلطنه هند بریتانیوی خواست تا آزادی سیاسی افغانستان را مورد بحث قرار دهد 

21/2/1919

امیر حبیب الله پاد شاه افغانستان د ر کله گــوش ولایت لغمان توسط شخص ناشناس به قتل رسید 

21/2/1919

سرد ار نصرا لله برا د ر امیر حبیب الله د ر جلال آباد خود را پاد شاه اعلان افغانستان اعلان نمود

23/2/1919

ا مـــان الله پسر حبیب الله د ر کا بل اعلان پا د شا هـــی کـــرد

24/2/1919

امیر امان الله خان د ر جمعی ا ز اهلی شهــر کابل ظاهـــر شده و استقلا ل کامل افغانستان را اعلان کـــــرد 

28/2/1919

نصرالله خــان د رنامــه ای ا ز ادعا ی پاد شاهی صــرف نظــر کــرد و با امان الله خان بیعت نمــــود 

7/4/1919

امـــان الله خان نامه ای به لینین فـــرستاد و اولین تماسش را با دولت شوروی بر قـــرار ساخت

4/5/1919

سومین جنگ افغان و انگلیس کـــه به جنگ استقلا ل مشهور است آغــاز گـــرد ید 

28/5/1919

قــوای اتگلیس و افغان به آ تش بس توافق کـــرد ند 

3/7/1919

متارکه میان افغان و انگلیس ا علام گـــرد ید 

8/8/1919

معا هد ه صلح میان افغانستان و حکومت بریتانیه د ر شهر راولپندی ا مضا گرد ید 

17/4/1920

کنفرانسی میان هیات افغانی و بریتانوی د ر میسوری آغاز شــد

18/9/1920

امان الله خان اولین پیام تلگرامی اش را توسط ماشینی که از طــرف شوروی برایش هدیه داد ه شد ه بود به لنین فرستاد 

20/10/1920

هیات افغانی وارد بخارا شد و حکومت شوروی را د ر آن د یــار به رسمیت شنا خت

28/2/1921

معاهـــده د وستی بین افغان و شوروی د ر مسکــو به امضا ر سیــد

10/4/1923

اولین قانون اساسی افغانستان که بنام نظامنامه اساسی د ولت افغانستان یاد میشد از طرف لویه جــرگه د ر جلال آباد به تصویب ر سید

می 1924

قیامی د ر شهر خوست به رهبری ملا عبد الله مشهور به ملای لنگ علیه حکومت امان الله خان آغاز شد 

30/1/1925

رهبران قیام خوست به شمول ملا لنگ از طرف افراد وفا د ار به امان الله خان د ستگیر شــــد نـــد 

5/5/1927

اولین شماره جـــریده انیس د رکابل انتشار یافـت 

29/8/1928

لویه جـــرگه توسط امان الله خان د رپغمان افتتاح شــــد 

14/1/1929

افـــراد حبیب الله کلکانـــی مشهور به بچه سقاء به کابل حمله کـــرد ند 

14/1/1929

امان الله خان از مقام سلطنت استعفی و به جای او معین السلطنه عنایت الله خان اداره امور را بد ست گــرفت 

17/1/1929

عنایت الله خان بعـــد از سه روز پاد شــاهــی استفعی د اد 

18/1/1929

ارگ شاهـــی توسط افراد حبیب الله کلکانی(بچه سقاء) تصرف شــد 

19/1/1929

حبیب الله کلکانی به حیث پاد شاه افغانستان به تخت سلطنت نشست

20/2/1929

امیر حبیب الله کلکانی اولین بیانیه اش را به حیث پا دشاه افغانستان د ر داخل ارگ ایراد نمود

8/3/1929

محمد نا درسپه سالار هند بریتانوی را به قصد افغانستان ترک نمود و به پکتیا د اخل شد 

26/3/1929

امان الله خان با قوای پانزده هزار نفری قندهار را به قصد حمله به کا بل ترک کرد

15/4/1929

جنگ سختی میان قوای امان الله خان و طرفداران حبیب الله کلکانی د ر نزدیک غزنی د ر گرفت

23/5/1929

امـــان الله خان پادشاه ترقی پسند افغانستان و محصل استقلال ا ز کشور خارج گردید

7/8/1929

اولین جریده اصلاح منتشر شد 

13/10/1929

قوای محمد ناد ر د ر کوههای اطراف کابل سنگر گرفته ارگ را گلوله باران کــرد ند

14/10/1929

ارگ شاهی د ر محاصره طرفداران نادر خان د رآمــد

15/19/1929

امیر حبیب الله کلکانی کابل را به قصد شمالی ترک نمود

16/101929

محمد نادر خان طی مراسمی به حیث پاد شاه افغانستان تعین شد

17/10/1929

محمد نادر شاه امــر حمله به شمالی را صادر نمود

اکتوبر 1929

درخواست نادرشاه از حبیب الله کلکانی جهت تسلیم نمو د نش به حکومت که شامل بخشش حبیب الله کلکانی میشد البته تسلیم شد ن کلکانی با پا در میانی حضرات کابل و امضا نادر خان بالای قران کریم صورت گرفت،اما به وعده وفا نشد

2/11/1929

حبیب الله کلکانی که خود را تسلیم نمود ه بود با عده ای از یارانش د ر داخل ارگ شاهی اعدام شد

15/11/1929

کابینه جدید افغانستان به صدارت سردار محمد هاشم تشکیل گردید 

25/6/1931

معاهدهای بنام بیطرفی وعدم تجاوز متقابله میان افغانستان وشوروی د ر نه ماده در کابل به امضا رسید 

31/10/1931

قانون اساسی افغانستان که بنام اصول اساسی دولت افغانستان یاد میشد در یکصدوده ماده به تصویب رسید

24/8/1932

تقسیمات جد ید اداری افغانستان اعلان گردید و کشور به پنج واحد بزرگ وچهار واحد کوچک تقسیم گرد ید

8/11/1933

محمد نادرشاه پا د شاه افغانستان توسط متعلمی بنام عبــدالخالق به قتل رسید

8/11/1933

محمد ظاهر به حیث پاد شاه افغانستان تعین گرد ید 

8/11/1933

سرد ار محمد هاشم به تشکیل کابینه موظف گرد ید

15/12/1933

محکمه ای د رکابل د ایر شد و عبد الخالق را با عده ای از د وستان و اقاربش به اعدام محکوم نمود

25/9/1934

افغانستان به عضویت سازمان نو تشکیل جامعه ملل د ر آمد

29/3/1936

نخستین معاهد ه مود ت بین افغانستان و ایالات متحد ه امریکا د ر لند ن به امضا ر سید

7/7/1937

پیمانی میان نمایند ه گان چهار کشور افغانستان ایران ترکیه و عراق به منظور استقرار صلح و امنیت د ر شرق نزد یک عدم تعرض تشد ید روابط وهمکاری های متقابل د ر د ه ماد ه د ر قصر اسد آباد به امضا رسید

6/9/1939

حکومت افغانستان توسط فرمان شاهی بیطرفی اش را د ر جنگ دوم جهانی اعلام نمود 

19/10/1941

بنابر د رخواست متحدین د ر جنگ د وم جهانی حکومت افغانستان به اخراج آلمانها و ایتالوی ها ی مقیم کشور موافقه کـــرد

9/11/1946

افغانستان به عضویت سازمان ملل متحــد د ر آمد

30/9/1947

نمایند ه گان افغانستان د ر سازمان ملل متحد د ر برابر پذیرش پاکستان د رآن سازمان رای مخالف دانـــــــد

20/4/1950

تظاهرات عظیمی بخاطر مد اخله غیر قانونی وزارت د اخله د ر امور انتخابات د ر شهر کابل براه افتــــا د

25/2/1953

اتحا د شوروی به موجود یت کارشناسان کشور های غربی د رشمال کشور رسماً به افغانستان اعتراض نمود

20/9/1953

کابینه سر دار محمد د اود اعلان گـــرد ید

30/3/1955

تظاهرات گسترد ه ای د ر مقا بل سفا رت پاکستان براه افتاد 

1/5/1955

پاکستان ا ز حکومت افغانستان خواست تا تمام قونسلگیری هایش را د ر آن کشور مسد ود کند

4/5/1955

بد نبال خرابی اوضاع میان افغانستان و پاکستان حکومت به قوای نظامی اش امر سفر بری د اد 

14/7/1955

افغانستان به عضویت بانک جهانی و صند وق جهانی پول د ر آمـــد

3/3/1963

محمد د اود خان صد ر اعظم افغانستان استعفی نامه اش را به شاه پیش کـــرد

7/3/1963

بر اساس فرمان شاهی محمد د اود خان از پست صد ارت بر طرف شد

7/3/1963

د اکتر محمد یوسف به حیث صد راعظم جد ید موظف به تشکیل کا بینه شد 

20/7/1963

قونسلگیری های ا فغانستان د ر شهر های کویته و پیشاور د و باره باز شد

12/10/1963

لیوند برژنف صد ر هیات رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی به کابل سفر کرده و سنگ تهد اب انستیتیوت پولیتخنیک کا بل را گذ اشت 

1/7/1964

جنرال محمد ایوب رئیس جمهور پاکستان از کابل د یدار به عمل آورد

9/9/1964

لویه جـــرگه بمنظور تصویب قانون اساسی جد ید د ر کابل د ایر گرد ید

20/9/1964

اعضای لویه جرگه قانون اساسی جد ید را تصویب کــــر د ند 

9/9/1965

قــانون مطبوعات به مـــرحله اجرا قـــرار گــرفت 

24/9/1965

کار انتخابات اعضای ولسی جرگه کـــه تعد اد انها به 216 تن میرسید به اتمام رسید 

24/10/1965

داکتر محمد یوسف به شورا رفت تا برای حکومت اش رای اعتماد بگیرد ولی تالار از طرف محصلین و متعلمین اشغال گـــرد یده بود

25/10/1965

پولیس بر تظاهرات محصلین و متعلمین د ر خارج تالار شورا آتش گشود و د ر اثر آن یک تن کشته و چند تن زخمی شد ند 

29/10/1965

د اکتر محمد یوسف از پست صدرات استفعی و به عوض وی محمد هاشم میوند وال به حیث صد راعظم تعین شد

4/12/1965

افغانستان عضویت بانک آسیا ئی را حاصل نمود

31/5/1967

مسود ه قانون احزاب از طرف مجلس سنا(مشرانو جرگه) تصویب شـــد

11/10/1967

محمد هاشم میوند وال از پست صدارت استفعی و به عوض او عبد الله یفتلی مامور گشت تا تعین صد راعظم جد ید امور حکومت را اد راره کند

1/11/1067

نور احمد اعتماد ی به حیث صد ر اعظم افغانستان تعین شد

16/5/1971

نور احمد اعتماد ی از عهد ه صد ارت استفعی د اد

8/6/1971

دکتر عبد الظاهر به حیث صد راعظم افغانستان تعین گرد ید ـ

25/9/1972

د اکتر عبد الظا هــــر از عهد ه صـــد ارت استعفی کـــرد

7/12/1972

محمد موسی شفیق وزیر خارجه افغانستان به حیث صد راعظم تعین شد 

13/3/1973

قرار د ادی میان افغانستان و ایران که بنام معاهد ه آب هلمند یا د میشود د ر کابل به امضا رسید

17/7/1973

سرد ار محمد د اود خان به کمک افسران و سربازان ارد و د ست به کود تا زده نظام شاهی را سرنگون و جمهوریت را تاسیس کرد 

22/8/1973

محمد د اود خان رئیس جمهور افغانستان طی بیانیه ای خط مشی نظام جمهوری را بیان کـــرد

21/9/1973

محمد هاشم میوند وال صد راعظم پیشین افغانستان به اتهام کود تا علیه نظام د ستگیر شد

1/10/1973

را دیو کابل اعلان کــرد که محمد هاشم میوند وال د ر سلول زند ان خود کشی کــرد ه است

4/5/1974

 غلام محمد نیازی رهبر اخوان المسلمین(نهضت جوانان مسلمان) و عد ه ای از طرفدارانش توسط پولیس وقوای امنیتی دستگیر شد

4/6/1974

محمد د اود خان رئیس جمهور افغانستان بیرق جد ید را بر فراز قصر ریاست جمهوری برافراشت

21/5/1975

اعضای نهضت اسلامی افغانستان بالای ولسوالی سر خرود ولا یت ننگرهار حمله نمود ه د وایر دولتی را اشغال و بعد از زد وخورد اندکی فرار کـــرد ند 

12/3/1976

پوهنتون پنجاب هنــــد سند د کتورای افتخاری را به محمد د اود خان رئیس جمهور افغانستان اهـــدا کــرد

3/7/1967

ا ندرا گاند ی صد راعظم هند ا زکابل د ید ن کـــرد 

28/12/1967

محمد د اود خان رئیس جمهور افغانستان طی فرمانی از مرد م خواست تا نما یند ه گان شانرا برای لویه جرگه انتخاب نمایند

30/1/1977

لــویه جـــرگه بخاطر بحث روی قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور قانونی افغانستان د ایر گردید و محمد د اود خان انرا افتتاح کـــرد 

14/2/1977

قانون اساسی جمهوری افغانستان د ر 13 فصل و 136 ماد ه از طرف اعضای لویه جرگه به تصویب رسیـــــد

15/2/1977

محمد د اود خان از طرف اعضای لویه جرگه به حیث رئیس جمهور انتخاب شـــد

24/2/1977

قانون اساسی جد ید افغانستان توسط رئیس جمهور توشیح شـــد

10/10/1977

جنرال ضیا الحق رئیس حکومت نظامی پاکستان جهت گفتگو با رئیس جمهور افغانستان وارد کابل شد و با محمد د اود خان ملاقات کـــــرد

16/11/1977

علی احمد خـــرم وزیر پلان افغانستان د ر دفتر کارش از جانب شخصی بنام مرجان به قتل رسید

2/4/1978

محمد د اود خان جهت مذاکره با رهبرا ن عربستان سعود ی و کو یت و مصر به آن کشور ها سفر کـــرد

17/4/1978

میر اکبر خیبر یکی از رهبران جناح پرچم حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د رکابل به قتل ر سید

19/4/1978

در مراسم تشیع جنازه میر اکبر خیبر هوادا ران حزب دیموکراتیک خلق افغانستان تظاهرات گسترد ه ای را د ر شهر کابل براه اند اختند

26/4/1978

را د یو کابل اعلان کــرد که چند نفر به جرم توهین به د ولت گرفتار شد ه اند، د رمیان گرفتار شده گان نورمحمد تــره کی و ببرک کارمل رهبران حزب د یمکراتیک خلق افغانستان نیز شامل بود ند

27/4/1978

افسران و سربازان وفا د ار به حـــزب د یموکراتیک خلق افغانستان به علیه محمد د او د خان دست به کو د تا نظا می ز د ند

28/4/1978

محمد د اود خان با براد ر و اعضا ی خانواد ه شان د ر قصر ریاست جمهوری از طرف کود تا چیان کشته شد ند

30/4/1978

اولین فرمان شورای انقلابی صا در گرد ید، نا م رسمی جمهوری افغانستان به جمهوری د یموکراتیک خلق افغانستان تبد یل شد و نور محمد تره کی به حیث رئیس شورای انقلابی

 ا علا م گرد ید

30/4/1978

اتحا د شوروی بحیث اولین کشور جمهوری د یمو کراتیک خلق افغا نستان را به رسمیت شناخـت

1/5/1978

فرمان شماره د وم شورای انقلابی صا در و طی آن کابینه جد ید جمهوری دیمکراتیک خلق افغانستان اعلا ن گـــردید

14/5/1978

شورای ا نقلا بی د ر سومین فرمان خویش قانون اساسی سال 1977 را ملغی اعلا م کـــرد

22/5/1978

ا هـــا لی د ره ویگل نورستان با قیام علنی مخالفت شانرا با حکومت جد ید اظهار کـــرد ند

12/6/1978

چهارمین فرمان شورای انقلابی مبنی بر تغیر بیرق و نشان دولتی افغا نستان صاد ر گـــر د ید

14/6/1978

شورای ا نقلابی د ر پنجمین فرمان تا بیعت یک عد ه ازاعضای خانواده سلطنتی را که به اهل یحیی مشهور ملقب شدند سلب نمود

17/7/1978

بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب د یمو کراتیک خلق افغانستان تشکیل جلسه د اد و عد ه ای از رهبران جناح پرچم را به عنوان سفرای کشور های مختلف تعین نمود

12/7/1978

فرمان شماره شش حکومت مبنی بر الغای سود و سلم و طلب دهقانان بر مالکان زمین صاد ر گــــردید

17/8/1978

عبد القاد ر وزیر د فاع جنرال شاهپور احمد زی لوی درستیز و میر علی اکبر رئیس شفاخانه جمهوریت به راه اند ازی کو دتا متهم و به زند ان ا نداخته شد ند

23/8/1978

عد ه ای از رهبران جنا ح پرچم به اتهام دست د اشتن د ر کو د تا علیه حکومت نور محمد تر ه کی دستگیر شد ند وبه زندان انداخته شدند

9/9/1978

جنرال ضیا الحق رئیس جمهور پاکستان به افغانستان ا مده و با نور محمد تره کی ملا قا ت کـــر د

17/10/1978

فرمان شمار ه هفت حکومت راجع به مهـــر زنا ن اعلا ن گـــر د ید و مبلغ سه صد افغا نی بحیث یک ستندرد برای مهر تعین گردید

19/10/1978

نور محمد تره کی بیرق جد ید افغانستان رابرنگ سرخ بر فراز قصر ریاست جمهوری بر افراشت

27/11/1978

به اساس اعلان رادیو کابل شش تن از رهبران جناح پرچم به شمول ببرک کارمل که به حیث سفرای افغانستان در کشور های مختلف ایفای وظیفه میکرد ند و قصد توطعه علیه د ولت را د اشتند از وظایف شان درسفارت خانه ها نیز سبک دوش گرد ید ند

28/11/1978

فرمان شما ره هشت حکومت د ر باره ای اصلا حات ارضی صا در شد

5/12/1978

قرار د اد همه جانبه همکاری بین نور محمد تره کی و لیوند بر ژنف د ر مسکو به امضا ر سید

14/2/1979

ا د لف د ابز سفیر ا یا لات متحد ه ا مریک د ر شهر کا بل به قتل ر سید

13/2/1979

عد ه ای ا زملا ها واعضای اخوان المسلمین د ر شهر پیشاور پاکستان د ور هم جمع شد ه فتوای جها د علیه حکومت افغانستان را صا در کر د ند

15/3/1979

افسران و سربازان حکو متی و مرد م شهر هرات علیه حکومت نور محمد تر ه کی قیا م نموده دوایر و تا سیسا ت نظا می را تصر ف و د هها افسر طر فد ار حکومت و مشا ورین روس انجا را کشتند

17/3/1979

نور محمد تر ه کی د ر یک تماس تلیفو نی ا ز الکس کا سگین صد ر اعظم وقت شور وی خو است تا با ا رسا ل سرباز و اسلحه قیا م کنند هگا ن را د ر هرات سر کوب کنند

27/3/1979

حفیظ الله ا مین که تاکنون بحیث معاون صدر اعظم ایفای وظیفه میکردبه حیث صد ر اعظم ا فغانستان تعین گر د ید

27/3/1979

عسا کر و صاحب منصبان فر قه ننگرهار علیه حکو مت  قیام کر د ند

29/5/1979

 غلام محمد نیا زی رهبر نهضت ا سلا می ا فغا نستان با جمعی از هوا د ارانش د ر زند ان پلچرخی ا عد ام شد ند

20/5/1979

بد نبال ا عد ام ا عضای نهضت اسلامی ا فغانستان قیا می د ر د اخل زند ان پلچرخی صورت گرفت که دست کم حد ود یکصد و چهل تن از زند انی ها به جرم د ست د اشتن د ر قیا م

ا عد ام شد ند

23/6/1979

مــــر د م شهر کا بل د ر منطقه جا د ه میوند و چند اول د ست به قیام عمومی ز د ند

15/ 8/1979

افسران و سر بازان قرار گاه با لا حصار کا بل علیه حکومت شور ید ند

14/12/1979

زد و خورد ی د ر د اخل ارگ ریا ست جمهوری میان طر فد ارن نور محمد تره کی و حفیظ الله امین بوقوع پیوست

16/9/1979

بر کناری نور محمد تره کی از مقام رهبری حزب و حکومت افغانستان اعلا ن شد و به جای آن حفیظ الله امین بر ار یکه قد رت تکیه زد

9 /10/1979

نور محمد تره کی بد ست طرفد ارن حفیظ الله امین توسط بالشت خفه و بعد اًً را دیو کابل اعلا ن کرد که نور محمد تر ه کی د ر اثر مریضی د رگذ شت

16/12/1979

اتحا د شوروی چند واحد نظامی خود را د ر سر حد ات افغانستان جابجا سا خت

22/12/1979

تعد اد ی از سربازان شوروی د ر مید ان هوائی بگـــرام پیا ده شد ند

27/12/1979

سربازان شوروی به قصر د ارالامان تپه تاج بیگ راد یو تلویزیون حمله کرد ه حفیظ الله امین با عد ه ای از اعضا ی خانواد ه و محا فظین اش را کشتند

30 12/ 1979

اولین کنفرانس مطبو عا تی ببرک کارمل پس از تجاوز شوروی بر افغانستان د ر قصر چهلستون کابل دایـــــر گــــر د ید

30/12/1979

راد یو کابل ا علان کــــرد که حفیظ الله امین محاکمه و اعد ام شد

31/12/1979

کابینه حکومت جد ید ا علا ن گرد ید ـ ببرک کارمل به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک افغانستان رئیس شورای انقلا بی و نخست وزیر اعلا ن شد

5/1/1980

شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسله افغانستان تشکیل جلسه د اد،از جمله پانزد ه عضو شورا سیزد ه ان خروج فوری نیروهای شوروی را از افغانستان تقاضا کرد ند

22/2/1980

هزاران تن از اهالی شهر کابل به خیابانها بر آمد ه و با نعره های تکبیر مخالفت شانرا با حضور نیرو های شوروی ابراز د اشتند و هلیکوپتر ها و سربازان حکومتی بر آنها آتش گشود ه صد ها کشته و زخمی بجا ماند 

21/4/1980

ببرک کارمل بیرق جد ید افغانستان را بر فراز قصر ریاست جمهوری برافراشت

2/3/1981

یک فروند طیاره خطوط هوائی پاکستان که از شهر کراچی پرواز کرد ه بود توسط افراد مسلح که خود را مربوط گروه الذوالفقار می نا مید ند ربود ه شد ه و به مید ان هوا ئی کابل فرود آمـــــد

10/6/1981

سلطان علـــی کشتمند به حیث صد ر اعظم افغا نستان ا علا ن گـــر د ید

15/6/1981

کنگره موسس جبهه ملی پد ر وطن د ر کابل د ایر گـــر دید

27/12/1981

رونالد ریگان رئیس جمهور امریکا پیشنهاد نمود که تا بیست و یک مارچ مطابق اول حمل بنام روز همبستگی با مرد م افغانستان تجلیل شــود 

25/11/1982

انفجار بمب مهیبی سینما پامیر کابل و ساختمانهای اطراف آنـــرا شد ید اً تکا ن د ا د

19/1/1983

 صبغت الله مجد د ی ر ئیس اتحاد مجاهد ین افغانستان از یک حاد ثه سوی قصد د ر پیشاور جان سالم بد ر برد

25/2/1985

میخا ئیل گورباچوف رهبر شوروی بیست و هفتمین کنگره حزب کمونیست شوروی را افتتاح کرد ـ د ر سخن رانی اش جنگ د ر افغانستان را زخم خونین برای اتحاد شوروی خواند

23/4/1985

ببرک کارمل جر گه رهبران قبا یل را د ر کابل افتتاح کــــرد

21/4/1986

حکومت امریکا د ادن اسلحه ضد هوا ئی استنگر را به مجاهد ین منظور کــــرد

3/5/1986

ببرک کارمل عنوانی کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان نامه ای نوشت و استعفا ی خویش را از سمت منشی عمومی کمیته مرکزی حزب تقاضا کـــرد

4/5/1986

پلنیوم هجد هم کمیته مرکزی حزب د یموکراتیک افغانستان د ایر گرد ید و د اکتر نجیب الله به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی حزب انتخا ب شد

18/7/1086

محکمه ای د رکابل د ایر گرد ید و شش تن از قوماند انان ار شد مجا هد ین هــر یک احمد شاه مسعود و پناه خان قوماندانان ولایت پروان امیر اسماعیل خان و علاوه الد ین خان قوماندانان ولایت هرات مولوی جلال الد ین حقانی قوماند ان ولا یت پکتیا و سید منصور حسین یار قوماندان ولایت بغلان را غیاباً به اعـــد ام محکوم کـــرد

5/11/1986

مجمع عمومی سازمان ملل متحــد با اکثریت یکصد و بیست ود و رای خروج شوروی از افغانستان را تقاضا نمـــود

1/1/1987

د ر کابل اعلا ن گردید که آتش بس یک جانبه میان حکومت کابل و مجا هــد ین سر از تاریخ پانزد ه جنور ی عملـــی میگرد د

20/7/1987

د اکتر نجیب الله ر ئیس جمهور افغانستان با میخا ئیل گوربا چوف د رمسکو ملا قات نمو د

30/11/1987

لویه جرگه د ر شهر کابل تشکیل شد تا روی قانون اساسی جد ید افغانستان بحث کند 

14/4/1988

توافقات ژینوا بین نما یند ه گان افغانستان پاکستان اتحا د شوروی و امریکا به امضا رسید

15/5/1988

بد نبال امضا موافقات ژنیوا اولین دسته از عساکــر شوروی جلال آباد را به قصد شوروی ترک کرد ند

18/5/1988

با عبور کاروان سربازان شوروی از پل د ریا آمو سلسله خروج نیرو های آن کشور از افغانستان آغاز یا فت

27/ 5/1988

محمد حسن شرق به حیث صد راعظم افغانستان تعین گـــرد ید

27/1/1989

اکثر کشور های غـــربی و جاپان سفارت خانه های شانرا د رکابل بستند

15/2/1989

با عبور جنرال بوریس گروموف فرماند ه لشکر چهلم نیروی شوروی از پل آمو حضور عساکر آن کشور د ر افغانستان به پایان رسید

20/2/1989

سلطان علی کشتمند بار د وم به حیث صد ر اعظم افغانستان تعین شد

21/2/1989

حکومت کابل حـــالت اضطرار اعـــلا ن کــر د

7/3/1989

حمله بزرگ مجاهـــد ین به همکاری قوت های مسلح پاکستان بخاطر تسخیر شهـــر جلال آباد آغاز شــد

10/3/1989

عربستان سعود ی منحیث اولین کشور حکومت موقت مجا هد ین را به رسمیت شناخت

7/4/1989

امریکا شخصی بنام پیترتامسن را به حیث سفیر آنکشور نزد مجاهــد ین افغانستان معرفی کـــرد

20/5/1989

د اکتر نجیب الله لویه جــرگه را د ر کابل  افتتاح کـــر د

5/8/1989

گلبد ین حکمتیار طی کنفرانس مطبوعاتی حکومت موقت مجاهد ین را بی اعتبار خواند ه و از عهد ه وزارت خارجه مجاهد ین استفعی کــرد

6/3/1990

جنرال شهنواز تنی وز یر د فاع افغانستان د ست به یک کو دتا نا فرجام زد

7/3/1990

شهنواز تنی با عد ه ای از رهبران کود تا نا فرجام توسط طیاره نظامی از افغانستان فرار و به پاکستان رفت

7/5/1990

فضل الحق خالقیار به حیث صد راعظم افغانستان تعین شــد

28/5/1990

لویه جرگه د رکابل د ایر شد تا روی تعد یلا ت قانون اساسی بحث و گفتگو کند

11/11/1990

پروفیسور مجد د ی ر ئیس حکومت موقت مجا هد ین عازم جبها ت ولایت باستا نی هــرات شد

31/3/1991

شهر خوست بدست مجا هــد ین سقوط کــر د

21/5/1991

سرمنشی ملل متحــد طرح پنج فقره ای را برای حــل منازعات افغانستان پیشنهاد کــرد

13/9/1991

وزرای خارجه امریکا و شوروی قطعنامه ای را به تصویب رساندند که به اساس آن قطع ارسال اسلحه به طــرفین د ر گیر افغا نستان از اول جنوری سال نود و د و عملــی گرد د

5/11/1991

یک خبر نگار پر تغالی هنگام مصاحبه با محمد ظاهر شاه سابق افغانستان د ر منزلش در حومه شهر روم ایتالیا با چاقو به وی حمله کرد،شاه سابق با بر د اشتن جراحات جز ئی جان به سلامت برد

11/11/1991

نخستین هئیت مجا هــد ین به سر پر ستی برهان الد ین ربانی بنابه دعوت حکومت شوروی برای بار اول به مسکو رفت

15/11/1991

ا علامیه مشترکی هیات مجاهد ین ومقامات شوروی د ر شهر مسکو به نشر ر سیــــد 

15/1/1992

افسران و سر بازان اردوی حکومت افغانستان د ر شهر ک مرزی حیرتان به رهبری جنرال عبد المومن علیه حکومت د اکتر نجیب الله بغاوت کردند

18/3/1992

شهر مزار شریف با همکاری جنرال دوستم و مجاهدین از تصرف حکومت مرکزی افغانستان بیرون شد 

20/3/1992

گروه های مخالف د اکتر نجیب د ر شهر مزار شریف تجمع و سازمان جنبش اسلا می افغانستان را به رهبری جنرال د وستم بنها د نها د ند

16/4/1992

عبد الوکیل وزیر خارجه حکومت کابل به پروان رفت تا با احمد شاه مسعود د ر باره انتقال قد رت به مجا هد ین مذ اکره نما ید 

16/4/1992

د اکتر نجیب الله به دفتر سازمان ملل متحد د ر کابل پناه بر د

20/4/1992

 شهر قند هار به مجاهدین تسلیم داده شد

23/4/1992

شهر های جلا ل آباد گر دیز مهترلام و قلعه نو به مجاهدین تسلیم داده شد

24/4/1992

رهبران مجاهد ین افغانستان در اسلام آباد پاکستان بالا ی طرحی موافقت کر د ند که به اسا س آن صبغت الله مجد د ی برای د و ماه به حیث رئیس حکومت انتقالی افغانستان تعین شــد

25/4/1992

گرو ههای مختلف مجا هد ین ادا ره شهر کابل را بد ست گرفتند  و همزما ن به آن د ور جد ید ی از جنگ های د اخلی بر سر قد رت شر وع شد

25/4/1992

اولین ا علامیه دولت موقت اسلامی افغانستان مبنی بر امنیت شهر کابل صادر شد،همزمان با صادر شد ن ا علامیه جنگ میان نیروهای حزب اسلا می و متحد ین جمیعت د ر اکثر

 نقا ط جنوبی شهر کابل شروع شد و حزب اسلا می مجبور به عقب نشینی با اطراف کابل شد

28/4/1992

صبغت الله مجد د ی رئیس د ولت موقت اسلامی افغانستان با کاروان مجا هد ین وارد شهر کابل شد

28/4/1992

مراسم انتقال قد رت به مجاهد ین د ر تالار و زرات خارجه گشایش یافت و فضل الحق خالقیار صدر اعظم دو را ن حکومت د اکتر نجیب الله رسماً حکومت را به آ قای مجد د ی تسلیم کرد

2/5/1992

کابینه جد ید حکومت مجا هد ین ا علا ن شد 

22/5/1992

صبغت الله مجد د ی ر ئیس حکومت مو قت افغانستان به ولایت مزار شریف رفته و د ر آنجا ر تبه ستر جنرالی را به عبد الرشید د وستم اهدا کــر د

28/6/1992

صبغت الله مجد د ی زمام امور را به شواری قیاد ی تسلیم کرد و شورای قیاد ی برهان الدین ربانی را به حیث رئیس حکومت موقت مجا هد ین بر گزید

6/9/1992

برای اولین بار سه نفر به اتهام سرقت و قتل د ر پارک زرنگار کابل د ر ملاء عام به د ار آو یخته شد ند

11/12/1992

روز ماتم ملی بخاطر کشته شد گان جنگ های اخیر ایکه بین مجا هد ین د ر شهر کابل اتفاق افتاد تجلیل شـــد

31/10/1992

مد ت ریاست جمهوری برهان الدین ربانی خاتمه یافت ولی انتقال قد رت تا بر گذاری شورای اهل حل وعقد به تاخیر افتا د

29/12/1992

شورای اهل حل وعقد د ر شهر کابل د ایر گر د ید

30/12/1992

شورای اهل حل وعقد  برهان الدین ربانی را به حیث رئیس جمهور حکومت مجا هد ین انتخا ب نمو د

8/3/1993

رهبران مجا هد ین افغانستان بعد از امضا موافقتنامه اسلا م آباد عازم مکه مکرمه شد ند

21/2/1994

سه تبعه افغانی بس حامل شاگرد ان یک مکتب د ر پیشاور را به گروگان گر فتند

22/2/1994

رباینده گان بس حامل هفتاد و چها ر شاگرد مکتب که به اسلام آ باد رسید ه بو د ند خواستار ا رسا ل مواد غذائی به شهر جنگ زد ه کابل شد ند

10/10/1994

گروهی که خود را طالبان مینامید ن به شهر سر حد ی سپین بولدک حمله کرده و آ نرا تصرف نمو د ند

5/11/1994

گروه نو بنیا د طالبان اکثر منا طق و لایت قند هار را تصرف نمود ند

12/11/1994

گروه طالبا ن کنترول کامل ولایت قند هار را بد ست گرفته و مجاهد ین قند هار به طرف هرات فرار نمود ند

10/2/1995

ولایت مید ان بعد از د ر گیری مختصری به دست طالبا ن سقوط کرد

11/2/1995

طالبان کنترول کامل ولایت لوگر را به دست گر فتند

19/2/1995

طالبــان کنترول شهـــر خوست را بد ست گر فتند

11/3/1995

عبد العلی مزاری رهبر حزب وحد ت اسلا می که به اسارت طالبان د ر آمد ه بود د ر ولایت مید ان به قتل رسید

17/4/1995

طالبا ن حمله وسیع را بخاطر تصرف ولایت فراه آغاز کر د ند

5/9/1995

شهر هرات بد ست طالبا ن سقوط کــر د

26/6/1996

گلبد ین حکمتیار که به حیث صد ر اعظم افغانستان تعین شد ه بود بالاخره به شهر کابل داخل شد

6/7/1996

صد ر اعظم گلبدین حکمتیار و وزرا جد ید حکومت سو گند  به جا آور د ند

11/9/1996

شهر جلا ل آباد بد ست طالبا ن افتاد

26/9/1996

شهر کابل توسط طالبان فتح شد

27/9/1996

د اکتر نجیب الله ر ئیس جمهور پیشین افغانستان توسط چند مرد مسلح از دفتر سازمان ملل متحد د ر کابل بیرون کشید ه و به محل نا معلوم بر د ه شد 

27/9/1996

د اکتر نجیب الله و برادرش احمد زی و یاور اش بانهایت بیرحمی  به شهادت رسیده و اجساد شان د ر چهار راهی آریانا بد ار آویخته شد

1/12/1996

ببرک کارمل رئیس جمهور افغانستان د ر شهر مسکو وفات یا فت

18/5/1997

جنرال عبد الملک ر ئیس سیا سی جنبش اسلامی افغانستان علیه جنرال دوستم رهبر آن گروه قیام نمود و اداره مزار شریف را بد ست گر فت

24/5/1997

شهر مزار شریف بد ست طالبا ن افتاد

26/5/1997

قیام عمومی علیه طالبا ن د ر شهر مزار شریف آغاز گر د ید

27/5/1997

طالبان بعد از تلفات سنگینی که بر نیرو های شان تحمیل گردید از و لایات شما لی کشور عقب نشینی کر د ند 

26/10/1997

ا داره طالبان نام رسمی کشور را به امارات اسلامی افغانستان تبد یل کر د ند

4/2/199

د ر اثر زلزله شد ید د ر ولایت تخار حد اقل پنج هزار تن جا ن خود را از د ست د اد ند

29/4/1998

مذ اکرات میان نمایند ه گان طالبان و علمای جبهه متحد د ر اسلا م آ باد آ غاز شد

8/8/1998

طالبان برای بار د وم کنترول شهر مزار شریف را بد ست گر فتند

8/8/1998

نه دیپلومات و یک خبر نگار ایرانی د ر قونسلگری آنها د ر شهر مزار شر یف توسط طالبان به قتل رسیـــــــد نـــد

11/8/1998

شهر تالقان و لایت تخار بد ست طالبا ن افتاد

8/8/1998

طالبان د ست به قتل عام اهالی و افراد مسلح مزار شر یف زد نــد 

20/8/1998

د و اردوگاه نظامی د ر ولایت خوست و ننگر هار هــد ف حملا ت موشکی امریکا قرار گر فت

1/9/1998

د ولت اسلامی ا یران اعلان کرد که یک مانور بزرگ نظامی را د ر سرحد ات افغانستان اجرا خواهد کــرد

13/9/1998

ولایت بامیان بد ست طالبا ن تصرف شد

فبروری 1999

طالبان سر مجسمه بامیان را منهد م ساختند

18/7/1999

ملا محمد عمر رهبر طالبان طی اعلامیه ای تحریم امریکا علیه طالبان را محکوم کـــرد

27/7/1999

طالبا ن حمله وسیع را بخاطر تصرف و لایات شمال کابل براه اند اختند

18/3/2000

ر اد یو ی طالبان د ر کابل اعلا ن کـــرد که مراسم سال نو خلا ف شریعت اسلا می است و نبا ید تجلیل گـــر د د

26/3/2000

امیر اسماعیل خان و الی سابق هرات ا ز ز ند ان طالبان د ر قند هار فرار کـــر د

26/2/2001

ر ادیو طا لبان د ر کابل فتوا ئی را به نشر رسا نید که اسا س آن با ید تمام مجسمه ها د ر افغانستان نابود گـــرد د

9/3/2001

طالبان مجسمه هـــا ی بامیان را که از جمله آ ثار باستانی نایاب د ر جهان بود تخر یب کــر د ند

09.11.2001

احمد شاه مسعود د ر منطقه خواجه بها الد ین و لایت تخار توسط د و نفر عربی که خود را خبر نگار معرفی کرد ه بو دند به شها د ت ر سید

نوامبر2001

عملیا ت نظامی امریکا د ر افغانستان آغاز گـــر د ید

13/11/2001

آخرین پایگاههای نظامی طالبان د ر اطراف شهر کابل از تصرف آنان خارج شـــد

16/11/2001

اولین دسته از سربازان برتانوی د ر میدان هوائی بگرام پیا د ه شد ند

 

اسیران طالبان و القاعد ه د ر داخل قلعه جنگی مزار شریف شورید ند و صد ها نگهبان و اسیر کشته شــــــد ند

2/12/2001

یک د سته از سربازان فرانسوی به مید ان هوا ئی مزار شریف پیا د ه شد ند

5/12/2001

حامد کرزی به حیث رئیس اداره موقت افغانستان تعین گرد ید

 

6/12/2001

جلسه بن به پایان رسید ـ

 

+ نوشته شده در  29 Jun 2009ساعت 16:34 PM  توسط محمد صابر صبوری ((0093.0799599953))  |